Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest to dokument, na podstawie którego wspierane są liczne inwestycje w regionie podkarpackim.


Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.

Zasadniczy kierunek rozwoju województwa przyjęty w RPO na lata 2007–2013 oparty jest na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie wzrostu jej innowacyjności i produktywności.

Działania te powinny być wzmacniane poprzez poprawę dostępności przestrzennej regionu, w tym zwłaszcza komunikacyjnej.


W ramach programu realizowane będą następujące cele szczegółowe:

1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy oraz promocja gospodarcza regionu.
2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę i modernizację sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej.
3. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożeniom zewnętrznym oraz racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie: edukacji, kultury, turystyki i sportu.
5. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu poprzez usuwanie barier infrastrukturalnych i przestrzennych.

Środki przeznaczone na realizację RPO WP na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 1 136,3 mln euro.
 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505