TREŚĆ INFORMACJI W WYSKAKUJĄCYM OKIENKU
Get Adobe Flash player
Pogoda Ustrzyki Dolne
© mojapogoda.com
A A A

Struktura Starostwa

 • Wydział Organizacyjny i Kadr

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich, Obronnych i Bezpieczeństwa

 • Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP

 • Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia

   

  Kontakt:

  Podinspektor: Wiesław Cybruch tel. +48 013/ 471 10 80  w. 32


  ul. Bełska 22
  38-700 Ustrzyki Dolne
  I piętro, pokój nr  12
  tel. +48 013/ 4711080 (centrala) fax.+48 013 /4711073
  e-mail:
  starostwobieszczadzkie@pro.onet.pl

   
   

  Stanowisko Pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia

   Do podstawowych zadań należy:

   1. W zakresie oświaty:

  1) wykonywanie zadań organu prowadzącego dla szkól oraz placówek okre1onych w ustawie o systemie oświaty,

  2) nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz współpraca z nimi w zakresie wynikającym z prawa oświatowego,

  3) merytoryczne przygotowywanie konkursów na dyrektora szkoły (placówki),

  4) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem i odwoływaniem ze stanowisk dyrektorów szkól i placówek oraz doradców metodycznych,

  5) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny dyrektorów szk6l i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,

  6) przeprowadzenie procedur egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sic o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

  7) przygotowanie projektu regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

  8) określanie po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

  a) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest równy w poszczególnych okresach roku szkolnego,

  b) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,

  c) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach kształcącym systemem zaocznym,

  9) opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych podległych szkól i placówek,

  10) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkól ponadgmnazjalnych,

  11) zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i realizowanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

  12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

  13) dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

  14) przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Budżetu i Finansów propozycji przydzielania

  dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

  15) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego,

  16) opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalanie corocznie maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowywanie jest przyznawane,

  17) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z ustawy o związkach zawodowych i przepisów prawa oświatowego,

  18) wykonywanie zadań związanych z obsługa programów stypendialnych realizowanych przez Powiat,

  19) kierowanie nieletnich, na podstawie postanowienia sądu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

  20) współpraca z Kuratorium Oświaty i Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową, Radą, Zatrudnienia w zakresie określania kierunków kształcenia odpowiadających rynkowi pracy,

  21) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły, prowadzonej przez inną osobę prawną, lub osobę fizyczną,

  22) przygotowywanie projektów regulaminu nagród nauczycieli,

  23) prowadzenie spraw związanych z organizacją roku szkolnego,

  24) prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej,

  25) analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej przy współudziale Wydziału Budżetu i Finansów,

  26) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  27) koordynowania działań związanych z nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom.

  2. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

  1) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

  2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

  3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

  4) organizowane działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:

  a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

  b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,

  c) szkoleniem kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych

  d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej.

  3. W zakresie zdrowia:

  1) zbieranie informacji dokonywanie analiz danych dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i funkcjonowania służby zdrowia Powiatu,

  2) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki,

  3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statusu oraz sprawowaniem nadzoru,

  4) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjcie darowizny przez zakład opieki zdrowotnej,

  5) prowadzenie spraw dotyczących organizowania konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu, którego kierownik nie jest lekarzem,

  6) przygotowywanie projektów uchwal lub zarządzeń o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,

  7) opracowywanie, aktualizacja i kontrola realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu,

  8) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  9) prowadzenie spraw dotyczących powoływania pracowników medycznych do pracy przy zwalczaniu epidemii,

  10) wnioskowanie do Starosty o wydanie polecenia Powiatowemu Inspektorowi

  Sanitarnemu podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego

  zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu, w szczególności za

  zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,

  11) prowadzenie spraw dotyczących ustalania harmonogramu pracy oraz dyżurów całodobowych aptek.

  4. W zakresie spraw związanych z cmentarzami chowaniem zmarłych:

  1) powoływanie w razie braku lekarza zakładu społecznego służby zdrowia osoby stwierdzającej zgon i jego przyczyny w drodze oględzin,

  2) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

  3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach I chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych i nadzór nad jego przestrzeganiem (w zakresie należącym do powiatu).

 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 • Wydział Budżetu i Finansów

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa