Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ustrzykach Dolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została powołana w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadaniem Agencji jest wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.Początkowo realizacja celów  była wspieranaróżnymi instrumentami finansowymi będącymi w dyspozycji Agencji  takimi jak preferencyjne linie kredytowe, dopłaty do oprocentowania a także gwarancje kredytowe dla rolników i przetwórców. Od momentu powstania ARiMR jest instytucją bardzo dynamicznie rozwijającą się jej zakres działań wspierających polskie rolnictwo z roku na rok wzbogacał się w coraz to nowe instrumenty wsparcia  rozwoju rolnictwa. Z końcem 1999 roku powierzono Agencji obsługę Programu SAPARD który został wdrożony w lipcu 2002 roku. Kolejnym etapem rozwoju ARiMR było powierzenie Agencji przez Rząd RP  pełnienia roli ,,Akredytowanej Agencji Płatniczej,,   wdraża instrumenty wsparcia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Oddziały Regionalne ARiMR powstały w 2000 roku było to wynikiem niezbędnych działań i rozwoju organizacyjnego Agencji dla zabezpieczenia sprawnej obsługi programu przedakcesyjnego SAPARD. Powstało wówczas 16 Oddziałów ARiMR w każdym województwie jeden Oddział. W ramach przygotowań do pełnienia funkcji,, Akredytowanej Agencji Płatniczej,, w 2002 rok  powołano 314 Biur Powiatowych w każdym powiecie zostało utworzone BP. Obecny schemat organizacyjny ARiMR został opracowany w oparciu o podział administracyjny Państwa, jest to struktura trzypoziomowa mianowicie: centrala Agencji z siedzibą w Warszawie, Oddziały Regionalne w Województwach oraz Biura Powiatowe w powiatach.
 
 
ORGANIZACJA I ZADANIA BIESZCZADZKIEGO BIURA POWIATOWEGO ARiMR W USTRZYKACH DOLNYCH


Bieszczadzkie Biuro Powiatowe ARiMR w Ustrzykach Dolnych ma swoją siedzibę w centrum Miasta w budynku Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na II piętrze. Biuro Powiatowe zatrudnia aktualnie 11 osób w tym 2 mężczyzn ( 9% ). W strukturze organizacyjnej można wyróżnić Wydział Działań Społeczno-Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich pracownicy w wydziale podlegają Naczelnikowi Wydziału a Naczelnik bezpośrednio Kierownikowi. pozostałe etaty to zastępca kierownika i stanowiska samodzielne do spraw: rejestracji zwierząt, obsługi  kancelarii biura oraz archiwum. Struktura i wielkość zatrudnienia w Bieszczadzkim BiurzePowiatowym ARiMR jest dostosowana do zadań jakie ma do spełnienia w zakresie  obsługi rolników powiatu bieszczadzkiego. Na terenie powiatu bieszczadzkiego rolnicy wnioskują o dopłaty które wynikają ze sposobu użytkowania użytków rolnych w Bieszczadach najczęściej korzystają z następujących rodzajów płatności:

1.Płatność bezpośrednia do gruntów rolnych

  • Jednolita płatność obszarowa
  • Krajowa uzupełniająca płatność obszarowa w tym:

- do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni na których nie jest prowadzona uprawa roślin(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
- płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce)
- płatność do krów i owiec
- specjalna płatność do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych.

2. Płatność ONW

  • Strefa ze specyficznymi utrudnieniami
  • Strefa górska

3. Płatności z tytułu realizowania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

  • PROW 2014-2020


Niektóre z tych gospodarstw prowadzą produkcję metodami ekologicznymi i posiadają certyfikaty ekologiczne.

W roku 2012 liczba gospodarstw, które spełniły warunki otrzymania płatności w ramach płatności bezpośrednich wyniosła 1495 – gospodarstwom tym wypłacono kwotę 10 450 356,77 951 zł.

Z tytułu ONW płatność otrzymało 1442 gospodarstw na kwotę 3 022 493,72 zł.
O płatności rolnośrodowiskowe w powiecie bieszczadzkim rolnicy złożyli 675 wniosków gospodarstwom tym wypłacono kwotę  5 800 000,67 zł. w ramach tego działania powiat bieszczadzki znajduje się w czołówce powiatów Podkarpacia zaznaczyć należy, że programy rolnośrodowiskowe realizowane są w cyklu 5 letnim.
Biuro powiatowe realizuje też płatności z innych programów na które składane są wnioski o płatność, należą do nich:

- płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
- renty strukturalne – to również znacząca pozycja w wypłatach, stanowi bowiem około 1 miliona złotych w skali roku.
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
 
Ponadto BP prowadzi działania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy i świnie).
 
Rolnicy z powiatu bieszczadzkiego korzystają również z innych funduszy za pośrednictwem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie
 


Wszelkie informacje można uzyskać w

Biurze Obsługi Klienta Bieszczadzkiego Biura Powiatowego w godzinach

7.30 – 15.30

od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej ARiMR gdzie można uzyskać  wszystkie informacje na temat działalności ARiMR także  aktualnych naborach wniosków  pod niżej zamieszczonym adresem.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczyna-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-dzialalnosc-pozarolnicza-niezwiazana.html
 
Dane teleadresowe:

Agencja Restruturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro powiatowe w Ustrzykach Dolnych

ul. Rynek 6.
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 37 61           

fax. 13 461 11 41 


kierownik Biura: Józef Kołodziej

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności